Vraag TripAdvisor hun aanbod in de nederzettingen in bezet gebied te verwijderen!

Voor veel mensen staat de vakantie voor de deur, hèt moment om online te zoeken naar een mooie vakantielocatie. TripAdvisor biedt vakantieaccommodaties aan in de illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Hiermee draagt TripAdvisor bij aan enorme mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen.

Met de bouw van de nederzettingen in bezet Palestijns gebied overtreedt Israël internationale wetgeving en schendt het de rechten van honderdduizenden Palestijnen, zoals het recht op huisvesting, gezondheid en het recht om je vrij te verplaatsen. Israël heeft al tienduizenden Palestijnse huizen verwoest en waterbronnen afgesloten. TripAdvisor draagt met haar vakantieaanbod bij aan dit onrecht.

Teken de petitie hier: https://secure.amnesty.nl/petitie-tripadvisor

© 2019 Ammar Awad, Reuters